Reglament de l’Assemblea Ciutadana Catalana

Sistema de votació i processos d’elecció


Sistema desborda

El sistema de votació per a òrgans interns col·legiats en tots els nivells territorials en Podemos és l’anomenat sistema Desborda, aprovat pels inscrits i per les inscrites de Podemos en ocasió de la segona Assemblea Ciutadana Estatal de la nostra formació. Per a l’Assemblea Ciutadana de Podem Catalunya, el sistema Desborda funciona com segueix:

Elecció del Consell Ciutadà Autonòmic

La grandària i estructura del Consell Ciutadà Autonòmic es decidirà en el nivell territorial
corresponent.

Les diferents candidatures a la Secretaria General podran portar diferents grandàries i estructures internes del Consell Ciutadà Autonòmic en el seu document organitzatiu i la grandària i estructura definitius (d’aplicació en la mateixa Assemblea) seran els que corresponguin a la candidatura més votada.

Cada proposta definirà el nombre d’escons electes (N) per l’Assemblea Ciutadana Autonòmica i determinarà per tant l’esquema que compta en els següents paràgrafs d’aquest apartat.
La quantitat d’escons electes en una proposta concreta haurà de moure’s en el següent rang (sempre sense comptar el Secretari o Secretària General):

Per ser Catalunya una comunitat Autònoma de més de 3.000.000 d’habitants (7.453.957 hab.)

N estarà entre 34 i 44.

I es podran presentar llistes ordenades i obertes amb les següents longituds màximes i mínimes:

longitud màxima 44, longitud mínima 15.

També es podran presentar candidats/as individuals que conformaran, entre tots ells/as, l’així
anomenada “llista independent”. Si N és el nombre d’escons (electes) en el Consell Ciutadà segons el document organitzatiu triat, la puntuació que s’adjudicarà a cada candidat/a serà decreixent segons l’ordre de votació, començant en N + 3N/10 punts (arrodonint cap avall) i baixant de punt en punt per als candidats i les candidates següents que seleccionin els i les votants. Evidentment, i com ja s’ha explicat, el nombre N no es coneix fins que no se sap què document organitzatiu ha resultat triat, però això no suposa cap problema.

Exemple: Si el Consell Ciutadà té 34 escons que s’obren a l’elecció de l’Assemblea Ciutadana, la
primera persona seleccionada per el/la votant obtindrà 34 + 3×34/10 = 44,2. És a dir, 44 punts; la següent, 43; la següent, 42… i així successivament.

Els candidats i les candidates que conformaran la part finalment electa de l’òrgan seran aquells/es que hagin obtingut més punts, corregint aquest resultat solament en tres adreces:
Per garantir la paritat de l’òrgan i evitar el possible perjudici a les candidates, quan el resultat de la votació conformés un òrgan amb menys dones que homes, s’aplicaria el mecanisme ‘cremallera’ per garantir la paritat. Així, l’òrgan tindrà, com a mínim, el mateix nombre de dones que d’homes, podent, no obstant això, tenir més dones que homes.

Per garantir la representació de les minories, es duran a terme les següents correccions: En el cas de Consells Ciutadans Autonòmics de més de 29 escons (sense explicar a la Secretaria General), si una candidatura obté més del 5% dels punts agregats, se li garanteix 1 escó en l’òrgan; si obté més del 10%, se li garanteixen 2 escons; i si obté més del 15%, se li garanteixen 3. Si entren 2 o 3 persones per aquest mecanisme, el nombre màxim d’homes en cada cas serà d’1.

En el cas de Consells Ciutadans Autonòmics de 29 escons o menys (sense explicar a la Secretaria General), si una candidatura obté més del 10% dels punts agregats, se li garanteix 1 escó en l’òrgan; si obté més del 20%, se li garanteixen 2 escons (que no podran ser dos homes).

Representants dels cercles

Addicionalment es triaran vàries persones representants dels Cercles de Catalunya per formar part del Consell Ciutadà Autonòmic.

El nombre concret de representants dels Cercles serà triat per la pròpia Assemblea Ciutadana, sent el mínim de 2, no podent ser triats més homes que dones.

La seva elecció es realitzarà mitjançant votació presencial en espais de votació en cadascuna de les províncies catalanes. El recompte es durà a terme una vegada totes les trobades hagin tingut lloc, quedant les urnes, mentrestant, sota custòdia del/la responsable legal de l’Equip Tècnic amb la col·laboració i supervisió del Comitè Electoral.

La regulació concreta d’aquesta votació presencial es tractarà en un reglament específic aprovat per l’actual Equip Tècnic de Podem Catalunya (Gestora).

Elecció SG

L’elecció del Secretari o Secretària General serà mitjançant candidatures unipersonals. Cada persona amb dret a vot seleccionarà a un/a candidat/a i resultarà triada la persona que obtingui més vots.

Els documents polítics, organitzatius, ètics i d’igualtat aniran obligatòriament associats a una
candidatura a la Secretaria General i no seran votats independentment de la mateixa. No podrà
haver-hi candidatura sense documents, ni documents sense candidatura.

Elecció de la Comissió de Garanties Democràtiques

La grandària de l’òrgan es decidirà en el nivell territorial corresponent, no podent mai excedir 5 titulars i 5 suplents ni ser menor de 3 titulars i 3 suplents, quedant definit en el document
organitzatiu guanyador.

Almenys un 70% dels seus membres (entre titulars i suplents) hauran de ser juristes i acreditar-ho. Les candidatures hauran d’indicar, de cada candidat/a, si es tracta d’un/a jurista o no (es considera jurista a qui estudia el Dret i a qui exerceix una professió jurídica); i podran presentar-se individualment o en forma de llista. Les persones candidates hauran de portar inscrites almenys sis mesos al territori de la seva elecció.

L’elecció es durà a terme mitjançant vot directe amb un sistema de llistes obertes (no necessàriament completes). Cada votant només podrà votar a la meitat dels candidats/as.

Seran membres de la Comissió de Garanties Democràtiques les persones més votades amb dues correccions. Aconseguiran la condició de membres, fins al 70% del total, les/us juristes més votades/us i després es realitzarà una correcció de gènere en els resultats: si l’òrgan resultant té menys del 50% de dones, se substituirà als homes al final de la llista per les següents dones més votades.

 

Cens de votants

 

Per a les eleccions telemàtiques, podran votar en l’Assemblea Ciutadana els inscrits i les inscrites al territori corresponent que ho siguin abans de les 23:59h del dia 25 de març del 2018. Per a les eleccions presencials, s’aplicarà el mateix criteri com a màxim.

Documents

Cada persona candidata a la Secretaria General haurà de presentar un Document Polític, un
d’Organitzatiu i un d’Igualtat, que aniran associats a la seva candidatura i que no podran ser votats de forma separada a la mateixa. El Document Ètic serà, per a totes les candidatures, l’aprovat en l’Assemblea Ciutadana de Vistalegre II.

El Document Polític haurà d’acompanyar-se d’una sinopsi amb una extensió no superior a 5 pàgines.

Avals (Clica aquí per veure esquema d’avals)

Avalar no implica donar suport a una candidatura. El sentit d’avalar candidatures per part dels
Cercles Actius i els càrrecs interns de Podemos respon a la responsabilitat d’aquests de garantir que els/as candidats/as compleixen els principis ètics, polítics, organitzatius i d’igualtat aprovats en l’Assemblea Ciutadana Vistalegre.

Tots els/as candidats/as han d’haver estat avalats/as. Les candidatures individuals reben avals de manera individual. Les candidatures que formin equips poden rebre un aval a la llista completa (en bloc), o bé als seus membres per separat, no havent de ser en aquest segon cas necessàriament avalats pel mateix Cercle Actiu o òrgan intern. El requisit d’aval en relació a les llistes consisteix que tots els seus membres han d’haver estat avalats, sigui en bloc o de manera individual. Per tant, si tots els membres d’una llista van ser avalats individualment, no cal sol·licitar un nou aval de llista. El dret a avalar correspon als Cercles que han rebut l’estatus d’Actiu i als òrgans interns de Podemos. Les candidatures no podran ser avalades per òrgans interns o Cercles Actius aliens a la seva comunitat autònoma o municipi. Les candidatures no poden ser avalades per més d’un Cercle Actiu o òrgan intern. Cada Cercle Actiu o òrgan intern pot avalar a tantes candidatures com estimi.

Les llistes a Consells Ciutadans Autonòmics i/o candidatures a la Secretaria General Autonòmica
hauran de ser avalades per el/la Secretari/a General Autonòmic/a sortint, el Consell Ciutadà
Autonòmic sortint, tres Secretaris/as Generals Municipals o Consells Ciutadans Municipals (o de
Coordinació en municipis amb menys de 51 militants) o Cercles Actius de diferents municipis (o una combinació d’aquests espais però respectant que siguin de municipis diferents i, en el cas de territoris amb més d’una província, de províncies diferents; podent incloure en la llista també Cercles sectorials d’àmbit autonòmic).

Les candidatures individuals solament requeriran l’aval del/de la Secretari/a General Autonòmic/a sortint, del Consell Ciutadà Autonòmic sortint, d’un/a Secretari/a General Municipal, Consell Ciutadà Municipal (o de Coordinació en municipis amb menys de 51 militants) o Cercle Actiu (podent incloure Cercles sectorials d’àmbit autonòmic).

 

NormEs generals sobre candidatures

Les candidatures, siguin individuals o en llista, hauran de formalitzar-se dintre del termini i en la
forma escaient segons l’establert al calendari especificat en aquest reglament.

Les llistes que vulguin presentar-se utilitzant un nom ja emprat per algun dels equips d’anteriors processos d’eleccions hauran de sol·licitar autorització expressa dels membres d’aquests equips, i acreditar-les.

Els logos de les candidatures no podran contenir el logo de Podemos o el de Podem Catalunya, ni cap dels logos, marques o emblemes utilitzats pel partit al territori. Sí podran incloure la paraula ‘Podem’ o ‘Podem’ sempre que es diferenciï clarament del logo oficial, per la qual cosa no podran emprar la mateixes o similars tipografies o colors.

En cap cas els noms de les llistes podran atorgar-se la representació de tot un Cercle, atès que
aquesta estructura ha de ser neutral en el procés. Per tant, el nom de les llistes no podrà incloure la paraula ‘Cercle’ (ni en castellà, ni en català, ni en altres idiomes).

Invalidació de processos

Es donaran per no vàlids aquells processos que:

 • Incompleixin algun dels articles d’aquest reglament (o les seves modificacions).
 • No comptin amb un nombre suficient de candidats/es per emplenar quantitativament o
  qualitativament tots els escons de l’òrgan.
 • No comptin amb un nombre suficient de candidates per a garantir la paritat de l’òrgan.
 • Podran invalidar-se candidatures individuals o grupals en les quals l’Auditoria de vots detecti frau o altres circumstàncies invalidants, sense que això suposi invalidar el procés.
 • A posteriori, hagin comptat amb un nivell de participació inferior al 20% dels/as inscrits/es
  actius/es (definits com aquells/as que han accedit almenys una vegada en l’últim any en
  https://participa.podemos.info) en consultes telemàtiques o menys del 20% dels/as militants en consultes presencials.
Comitè Electoral

Es formarà de manera obligatòria un Comitè Electoral (la seva adreça de contacte, que serà
publicitada, és la següent:

comite.electoral@catalunya.podemos.info.
La seva presa de decisions serà per majoria, buscant sempre que sigui possible el consens. El seu funcionament serà conforme als estatuts i reglaments de Podemos, sent la seva composició i competències les que es detallen a continuació:

Composició:
1.- Una persona triada per l’actual equip tècnic de Podem Catalunya (Gestora) entre els membres voluntaris del mateix i que garanteixin la seva disponibilitat durant el procés. En cas de no haver-hi voluntaris/as se seguirà el reglament estatal.

2.- Una persona triada directament per la Comissió de Garanties Democràtiques de Catalunya.

3.- Una persona triada directament per la Secretaria d’Organització Estatal.

4.- Una persona triada directament per l’Àrea d’Organització de Podem Catalunya.

5.- Una persona triada directament per l’Àrea de Feminismes i LGTBI de Podem Catalunya.

6.- Dues persones dels Cercles Actius del territori, triades mitjançant votació presencial, entre les persones que voluntàriament es presentin ** (Finalment es farà un sorteig entre les persones inscrites al formulari: https://participa.podemos.info/voluntarios-comite-electoral-catalunya . Es triaran 2 suplents a més dels titulars, per si alguna d’aquestes no pogués assistir a alguna reunió. No podran ser triats 2 homes.

Aquestes 7 persones, que tindran veu i vot, acordaran les funcions de cadascuna d’elles (Presidència, Secretaria, etc.) sobre la base de criteris de coneixement i disponibilitat.
Els membres del Comitè Electoral podran ser candidats/as en les primàries, però no podran deliberar ni prendre decisions sobre qüestions que els afectin personalment com a candidats/as. En aquests casos, el Comitè Electoral es reunirà, deliberarà i decidirà sobre la qüestió que afecti el membre del Comitè respecte a la seva candidatura sense la presència del mateix o la mateixa. Una vegada publicades les candidatures definitives, entraran a formar part del Comitè Electoral (amb veu però sense vot) un membre de cada llista al CCA i a la CDGA.

Competències

 • Serà l’encarregat de resoldre els conflictes que puguin sorgir en primera instància, com per
  exemple els relatius al nom de les candidatures. Les llistes que vulguin presentar-se utilitzant un nom ja emprat per algun dels equips d’anteriors processos d’eleccions hauran de sol·licitar autorització expressa dels membres d’aquests equips. En cap cas els noms de les llestes podran atorgar-se la representació de tot un Cercle, atès que aquesta estructura ha de ser neutral en el procés. Per tant, el nom de les llistes no podrà incloure la paraula “Cercle” (ni en espanyol ni en altres idiomes).
 • Vetllarà pel bon funcionament del procés al seu territori, així com pel compliment del protocol de neutralitat (veure apartat 7).
 • Comprovarà, en cas de conflicte, qualsevol dada relativa a l’aval de les candidatures concedit pels Cercles actius i els òrgans interns (veure apartat 4).
 • Vigilarà el correcte funcionament de les taules de votació (veure apartat 8).

 

 • Vetllarà perquè es compleixi el calendari electoral.

 

 • Impulsarà espais i dinàmiques de participació, com a debats i trobades, per visibilitzar als/es diferents candidats/es i per fomentar la interlocució d’aquests/as amb la ciutadania,
  mantenint-los/as a tot moment en peus d’igualtat.

Totes les decisions del Comitè electoral seran recurribles davant la Comissió de Garanties
Democràtiques competent que resoldrà les reclamacions en el termini de 48 hores o les arxivarà de manera sumària.

Equip TÈcnic


Composició

L’actual Equip Tècnic de Podem Catalunya (Gestora) com a òrgan convocant de l’Assemblea
Ciutadana triarà als seus membres. Els membres de l’equip tècnic podran ser candidats i candidates compromeses amb el protocol de neutralitat.


Competèncias

Impulsarà espais i dinàmiques de participació, com a debats i trobades, per visibilitzar als/es
diferents candidats/es i per fomentar la interlocució d’aquests/as amb la ciutadania, mantenint-los/as a tot moment en peus d’igualtat.
S’encarregarà de dirigir i dinamitzar la producció i logística de les Assemblees.
S’encarregarà de dirigir i dinamitzar la producció i logística de l’Assemblea Presencial i de definir la seva metodologia.
Facilitarà la logística de les taules de votació presencials.

Protocol de neutralitat

El Protocol de neutralitat regula, durant els processos d’eleccions, les següents eines oficials del
partit a tots els nivells territorials:

● Comptes de Twitter, Facebook, Instagram i altres xarxes socials
● Pàgines web
● Comptes de correu electrònic
● Canals de Telegram, grups de WhatsApp i altres programes de missatgeria

Els debats els manté la gent. Els comptes oficials tenen la responsabilitat de promocionar i encoratjar tals debats, però també de comportar-se de manera neutral, perquè aquest sigui el més net possible.

Les persones responsables dels comptes oficials de les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.), les pàgines web oficials, els comptes de correu electrònic oficials, els canals de Telegram oficials i qualsevol altre mitjà telemàtic de comunicació que s’usi de manera oficial, es responsabilitzaran exclusivament de la promoció dels espais on s’allotgin totes les candidatures que serà l’establerta des de la web corporativa de Podemos. En cap cas poden promocionar llistes o candidatures individuals concretes.

Totes les candidatures són lliures de crear perfils propis en xarxes socials per promocionar als seus candidats/as, però en cap cas aquests podran ser confusos o podrà cabre la possibilitat que es confonguin amb xarxes oficials de Podemos (no es podran utilitzar els logos o bàners oficials de Podemos per a aquestes, i en la descripció haurà de figurar que es tracta del compte d’una candidatura).

Durant el procés de promoció de candidatures i les votacions, els comptes oficials de Podemos
llançaran diverses campanyes animant a la participació i promocionant els espais comuns, però no promocionant candidatures concretes.

Des de comptes oficials es podrà fer cobertura de qualsevol càrrec públic o intern a les xarxes
oficials, encara que pertanyi a una candidatura, sempre que la temàtica que estigui tractant no
estigui relacionada amb el procés intern.

Els/es candidats/es tenen dret a assegurar-se que aquest protocol no s’incompleix en benefici d’una candidatura concreta i, en cas que així succeeixi, a reclamar el seu compliment al Comitè Electoral.

Els comptes oficials no han d’utilitzar-se per res que no sigui la promoció d’espais comuns. Per tant, no es pot ni esmentar els comptes de les candidatures ni fer-los retuit (RT).

Tampoc s’ha de fer RT a assumptes relacionats amb el procés intern, encara que siguin tuits de
portaveus. Aquesta qüestió també ha d’aplicar-se als comptes dels diferents grups parlamentaris.

Protocol de neutralitat de les seus del partit

Les seus del partit i dels grups institucionals podran exhibir propaganda de les diferents
candidatures, una vegada publicades les llistes definitives i en condicions d’igualtat per a totes les candidatures. A les seus no es podran fer fotocòpies ni es podrà elaborar material per a les
candidatures (ni grupals ni individuals). No es podrà usar el material de Podemos que es trobi a les seus per a les candidatures. Les candidatures no podran realitzar actes a les seus de Podemos, excepte aquells actes que organitzi/dinamitzi/proposi l’Equip Tècnic en els quals hagin estat convidades totes les candidatures.

 

MesEs de votació

Amb la idea de potenciar la participació de les persones inscrites en Podemos i eliminar barreres tecnològiques que dificultin a la gent triar als seus dirigents orgànics, es posaran punts de votació dins de les seus oficials de Podemos, on qualsevol persona ja inscrita pugui exercir el seu dret al sufragi actiu. Qui desitgi ajudar a trencar la bretxa digital i a estendre la participació en Podemos, podrà muntar una taula complint els següents requisits:

● Enviar, prèviament a la instal·lació de la taula, un correu a l’Equip Tècnic del procés a través del correu electrònic oficial: equipotecnico@catalunya.podemos.info, amb assumpte del correu “Mesa de votació – “, seguit del municipi on se situa la taula i les següents dades: nom, correu electrònic i telèfon mòbil de la persona responsable de la(s) taula(s) de votació. SOA, o algú de l’Equip Tècnic en qui delegui, organitzarà la taula amb un membre de cada candidatura grupal que concorri a les primàries, i el/la voluntari/al fet que hagi sol·licitat posar la mateixa.

● Una vegada s’acabi la votació presencial, enviarà un altre correu amb el mateix assumpte indicat abans, seguit de la paraula “informi”, informant del correcte desenvolupament de la votació en la taula i de la IP pública que s’ha utilitzat en la votació (es pot obtenir accedint a la pàgina http://www.cualesmiip.com/ des de l’ordinador o tablet que instal·lis); les adreces públiques no comencen per “192.168”, es recomana fer servir la pàgina indicada per saber la IP pública.

Financiació de les candidaturEs

El creixement de Podemos ha de venir acompanyat d’una reglamentació mínima però exigible dels aspectes financers dels processos de primàries internes, perquè siguin més democràtics, oberts i transparents.

Les diferents candidatures hauran de presentar una comptabilitat que permeti verificar tots els fets econòmics que es refereixin al procés intern al qual concorrin. Les despeses de campanya electoral podran realitzar-se des del dia en què es convoqui oficialment el procés intern fins a l’últim dia de votació. Per tant, tots els ingressos i despeses que s’originin han de ser realitzats dins d’aquestes dates. Tots els actes de campanya electoral i la propaganda hauran de ser sufragats per les pròpies candidatures.

L’origen dels ingressos es regirà sobre els principis de transparència i no finançament bancari que regeix la política de finances i transparència de PODEMOS.

Les despeses computables seran les següents:

● Propaganda i publicitat, directa o indirectament dirigida a promoure el vot a les seves candidatures, en la forma i el mitjà que s’utilitzi.

● Lloguer de locals per a la celebració d’actes de campanya electoral.

● Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els seus serveis a les
candidatures.

● Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels i les candidates, dels i les dirigents dels
partits, associacions, federacions o coalicions i del personal al servei de la candidatura.

● Quants siguin necessaris per a l’organització i funcionament de les oficines i serveis precisos per a les eleccions.

El Comitè Electoral establirà de forma prèvia un sostre de despesa a les candidatures, orientat a
mantenir una situació d’igualtat d’oportunitats. Per al seu establiment es consultarà a les
candidatures tenint com a referència estàndard el que s’estableix en la LOREG, la qual cosa resultaria un total de 0,35€ multiplicat pel nombre d’inscrits i inscrites amb dret a vot (fixant un mínim de 1000€ de sostre de despesa en qualsevol cas).

Cap candidatura podrà superar el sostre de despesa establerta pel Comitè Electoral. Totes les
candidatures hauran de presentar la seva comptabilitat electoral, en la qual reflecteixin l’import total d’ingressos i despeses. En relació a aquests últims, han de desglossar-se en les partides establertes com a despeses computables.

L’Àrea de Finances i Transparència de Podem Catalunya fiscalitzarà aquesta comptabilitat i emetrà un informe amb les seves recomanacions. D’igual manera, s’habilitarà un espai al portal de transparència per a la seva publicació. Les diferents candidatures podran consultar dubtes i demanar assessorament sobre qüestions relatives al finançament i comptabilització de la seva campanya a aquesta àrea.

Modificacions i complecions d’aquest reglament

Si per la detecció d’errors o incongruències, o per causes imprevistes, s’hagués de modificar aquest reglament, serà la coordinació de l’Equip Tècnic qui haurà d’introduir els canvis pertinents, respectant sempre el document organitzatiu vigent i el reglament marco per a processos interns.

Modificacions

**L’elecció de les persones inscrites com a voluntàries dels cercles al comitè electoral abans del dia 13 de març a les 23:59 es farà mitjançant sorteig supervisat a la seu de Podem Catalunya el dia 14 de març a les 20:00h.

formulari d’inscripció: https://participa.podemos.info/voluntarios-comite-electoral-catalunya


Calendari Assemblea Ciutadana Catalana


Fins al 7 de març 13 de març: avals
Del 8 al 14 de març: inscripció de candidatures
15 de març: publicació candidatures provisionals
Del 16 de març al 21 de març: esmenes incidències tècniques
22 de març: publicació candidatures definitives
del 22 de març al 9 d’abril: campanya electoral
Del 5 al 9 d’abril: període votació telemàtica
Els dies 6, 8 i 9 d’abril votacions presencials.
10 d’abril: antifrau i recompte
11 d’abril: proclamació de resultats


Comitè electoral:
comite.electoral@catalunya.podemos.info


Equip Tècnico:
equipotecnico@catalunya.podemos.info


Annexos:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies